Privacy statement

Algemeen

De gemeente Amsterdam verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Op deze pagina vindt u informatie over hoe wij uw privacy tijdens het gebruik van de ICECREAM applicatie, ICECREAM website en tijdens de deelname aan de ICECREAM studie waarborgen. U kunt op deze pagina lezen welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en verzoeken u deze pagina zorgvuldig te lezen.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast.

Verantwoordelijke

Het ICECREAM project is een project op initiatief van de GGD Amsterdam. De GGD Amsterdam is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de GGD Amsterdam beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Wat is het doel van de verzameling van persoonsgegevens?

Het doel van de ICECREAM studie is het verkleinen van de kans op het opnieuw oplopen van een hepatitis C infectie (een herinfectie) onder homo- en biseksuele mannen. Tijdens de deelname in de studie verzamelen, gebruiken en bewaren we uw persoonsgegevens en lichaamsmateriaal om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om het onderzoek goed te kunnen laten verlopen en u hepatitis C testuitslagen terug te koppelen indien u de interventie krijgt aangeboden met extra testen.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van de personen die besluiten deel te nemen aan de ICECREAM studie. Deze personen hebben hier schriftelijk toestemming voor gegeven door middel van het ondertekenen van een toestemmingsformulier.

Wat is de wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens?

De GGD Amsterdam is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG (artikel 9, lid 2a) en op een zorgvuldige manier worden verwerkt. De GGD volgt nauwgezet de bepalingen uit de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de toepasselijke bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat de GGD uw privacy beschermt en geen persoonsgegevens van u aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij op grond van een wettelijke verplichting. De persoonsgegevens die u per digitaal informatieverzoek of mail aan ons verstrekt, gebruikt de GGD uitsluitend voor de afhandeling van het onderzoek zoals omschreven bij het doel van de verzameling van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden er verzameld?

Onder persoonsgegevens verstaan we informatie die herleidbaar is tot een persoon. We verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • Uw contactgegevens (naam, emailadres, telefoonnummer, adres).
 • Uw identiteitsgegevens (geboortedatum, geslacht, etniciteit).
 • Uw demografische gegevens (gender, leeftijd)
 • Uw medische gegevens (of u infecties heeft gehad met hiv, soa, bloed overdraagbare aandoeningen, medicijngebruik zoals PrEP).
 • Gegevens over uw psychosociale gezondheid (zoals alcohol- en drugsgebruik)
 • Gegevens over uw seksuele leven (seksueel gedrag, genderidentiteit)
 • Gebruikersgedrag van de ICECREAM applicatie en website

Naam- en adresgegevens worden uitsluitend gebruikt indien u de interventie krijgt aangeboden met extra testen om bestellingen van de hepatitis C testkits te kunnen verwerken. Telefoonnummers worden gebruikt om u op de hoogte te brengen indien u een hepatitis C herinfectie doormaakt. E-mailadressen worden gebruikt:

 • Voor het sturen van berichten aangaande uw account.
 • Voor notificatie dat de ICECREAM vragenlijst ingevuld kan worden.
 • Voor bevestiging van bestellingen (voor studie deelnemers die ingedeeld zijn in de interventie met extra testen).
 • Voor notificatie dat een testresultaat bekend is en herinnering van gebruik van uw hepatitis C test (voor studie deelnemers die ingedeeld zijn in de interventie met extra testen).
 • Voor het versturen van een herinnering voor bovenstaande.

Welk lichaamsmateriaal bewaren we?

We bewaren de bloedspotkaarten voor het testen op hepatitis C bij het Amsterdam UMC locatie AMC, waar de bloedspotkaarten worden getest.

Hoe beschermen we uw privacy?

Om uw privacy in dit onderzoek te waarborgen, versleutelen wij uw persoonsgegevens en lichaamsmateriaal met een code. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen bij de coördinerende onderzoeksinstelling en is alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen. De gegevens die door de opdrachtgever worden gebruikt, bevatten alleen de code, maar niet uw naam of andere gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Dit betekent dat de antwoorden die u geeft op de vragenlijsten en informatie over het gebruik van de ICECREAM applicatie indien u bent toegewezen tot de gedragsinterventie, in een ander bestand worden bewaard dan uw naam, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer. Indien u bent ingedeeld in de interventie met de extra testen, worden ook de gegevens met betrekking tot de thuisafnametesten los van uw identificerende persoonsgegevens bewaard. Daarnaast zijn in rapporten en publicaties over het onderzoek de gegevens niet tot u te herleiden.

Wie kunnen uw persoonsgegevens inzien?

Sommige personen kunnen op de onderzoek locatie toegang krijgen tot al uw gegevens. Ook tot de gegevens zonder code. Dit is nodig om contact met u op te kunnen nemen indien daar aanleiding voor is en om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. De uitwisseling van direct herleidbare persoonsgegevens vanuit de participerende centra zal per deelnemer via beveiligde Zorgmail worden verstrekt aan de coördinerend onderzoeker van de GGD Amsterdam en veilig worden verwerkt. Personen die ter controle inzage krijgen in uw gegevens zijn de betrokken coördinerend onderzoeker en de datamanagers. Zij houden uw gegevens geheim.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens en lichaamsmateriaal?

Alle (medische) persoonsgegevens worden 15 jaar bewaard in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Identificeerbare persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer) zullen 5 jaar na afloop van de studie worden vernietigd. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard voor eventueel vervolgonderzoek, zoals vermeld in de informatiebrochure en het informed consent formulier. Het lichaamsmateriaal van de bloedspotkaarten wordt 1 jaar bewaard.

Als deze termijnen zijn verlopen, zullen deze persoonsgegevens en materialen worden vernietigd.

Mogen we uw persoonsgegevens en lichaamsmateriaal gebruiken voor ander onderzoek?

Uw gecodeerde (medische) gegevens en uw bloedspotkaarten kunnen ook nog van belang zijn voor ander wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hepatitis C, hiv en/of soa's. We mogen deze persoonsgegevens en lichaamsmateriaal enkel gebruiken voor ander onderzoek dat niet onder de doel van dit onderzoek valt indien u daar toestemming voor geeft. In dat geval zullen wij u hiervoor individueel benaderen. Geeft u geen toestemming? Dan kunt u nog steeds meedoen met dit onderzoek en zullen de gegevens niet voor ander onderzoek worden gebruikt.

De persoonsgegevens zullen niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Heeft u vragen over uw rechten? Of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met het ICECREAM onderzoeksteam. U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor de gegevensverwerking van GGD Amsterdam.

Contactgegevens GGD Amsterdam
Functionaris Gegevensbescherming, per e-mail: privacy@ggd.amsterdam.nl

U kunt een eventuele klacht ook indienen bij de klachtencommissie van GGD Amsterdam: Website: https://www.ggd.amsterdam.nl/ggd/klachten/
Telefonisch: 020-555 5218
Per post: GGD Amsterdam, t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam.

Wilt u meer weten over uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens? Kijk dan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. U kunt hier ook eventuele klachten indienen.

Cookies/privacy applicatie

Indien u de online ondersteuning krijgt aangeboden, wordt er binnen de online ondersteuning gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Wij gebruiken alleen functionele cookies voor de volgende doeleinden:

 • Om de online ondersteuning goed te laten functioneren. Zo worden bijvoorbeeld cookies gebruikt om voorkeuren zoals taal te onthouden.
 • Voor authenticatie en autorisatie om na het inloggen te weten wie u bent en waartoe u toegang heeft.
 • Voor het tonen van video’s van het videoplatform Vimeo. Vimeo plaatst cookies bij het inladen van de video player op de website. Dit heeft uitsluitend voor het gebruik van de player te maken en is niet te herleiden naar een persoon.

Vergeet niet om aan het einde van de sessie uw account én browser af te sluiten, vooral als u de computer deelt met anderen. Dit voorkomt dat anderen toegang krijgen tot uw gegevens.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de betrokken coördinerend onderzoeker via ICECREAM@ggd.amsterdam.nl.

Dit document is vastgesteld op 28 juli 2021.